Fältvandring på biodynamiska gårdar i Ytterjärna

Tisdag 5 juli 2022 kl. 16.00–19.30

Samling: Stensta, vid busslingan, infarten till Ytterjärna (innan DeVilda)

Vandringen är gratis

Sedan 60-talet har det pågått jämförande försök i Järna med ekologisk och biodynamisk odling. Från 1980 är dessa försök gårdsbaserade och resultaten visar nödvändigheten av att lägga om jordbruket för att vi ska kunna rädda klimatet, stoppa övergödningen av haven samt värna om den biologiska mångfalden. Jordbruket behöver läggas om till ekologiska kretslopp med integrerad växtodling, djurhållning och växtföljder med vallodling och kolinlagring.

Medverkar gör Dr. Artur Granstedt, Dr. Lars Kjellenberg, försöksansvarige Per Henriksen och M.Sc. biologi Siri Lundström samt driftsansvariga på gårdarna, Lucas den Herder på Nibble och Max Geiger på Yttereneby.

I nu pågående gårdsbaserade försök jämförs hur flytgödsel och komposterad gödsel med och utan biodynamiska preparat samt med användning av biokol påverkar markens bördighet, grödornas kvalitet, kolinlagring etc.

Följ med på en vandring i tre delar (anslut där det passar). Under fältvandringen vill vi diskutera aktuella frågeställningar och inriktningen på det fortsatta forskningsarbetet:

16.00 Stensta: en av två långliggande försöksodlingar på Nibble gård i Ytterjärna

17.00 Yttereneby: lagården och mjölkgropen förevisas av driftsansvarige Max Geiger. Fika.

18.30 Yttereneby fält bortom Skilleby gård: kompostlimpa

128 skyltar syns ibland vid försöken, det ena nedanför SkySpace, det andra vid Stensta. Dessa studier har pågått på gården sedan 2012, och i Järna sedan 1960-talet(!). På Yttereneby får vi se och höra om gårdscentrum med fika, därefter tar vi oss till ett av fälten i utkanten av gården där årets kompost-limpor har preparerats och väntar på att spridas ut i nya försök.

Artur Granstedt är agronom och har förenat akademisk forskning med konkret lantbruksrådgivning, varit verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet som statskonsulent i ekologisk odling under 1990-talet och senare som forskningsprofessor i Finland. Han har doktorerat med jämförande gårdsstudier i ämnet växtnäringslära och är docent i ekologiskt lantbruk.

Artur Granstedt initierade och var koordinator för det av EU delfinansierade Östersjöprojektet BERAS (Baltic Ecological recycling Agriculture and Society) med partner i samtliga Östersjöländerna med fält-försök samt gårdsstudier inom Östersjöområdet gällande ekologiskt jordbruk med fokus på klimat och miljö som finns redovisade i både vetenskapliga och mera praktiskt inriktade publikationer. För mer info om rapporter etc se  http://sbfi.se/

Lars Kjellenberg har som agronom arbetat med frågor rörande odlingsåtgärdernas betydelse för närings- och hälsovärde vilket framgår av hans avhandling om smakämnen i ekologiska och biody-namiska morötter samt av övriga vetenskapliga och praktiskt inriktade artiklar. Lars har sedan 1983 varit verksam med forskning, undervisning och rådgivning inom ekologisk och biodynamisk odling.

Välkomna önskar Steinerhögskolans Biodynamiska Forskningsinstitut